Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Такси

      Таксите за посещение на ДГ се определят в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище - Раздел III "Такси за детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги" - чл.31, чл.32, чл.33, чл.34, чл.35, в сила от 01.01.2021г.

Прикачени документи

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ОТ 01.01.21Г..pdf