Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Необходими документи

        Приемът в ДГ се извършва на основание на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Търговище

Необходими документи при кандидатстване в ДГ:

1. Заявление по образец(Приложение №1)

2. Удостоверение за раждане

3. Документ/документи, доказващи основание за предимство.

4. Документ за настойник или лице, полагащо грижи за детето, когато заявлението не се подава от родител.