Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Мисия и визия

 

І. МИСИЯ

Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

 

Мисията на ДГ №11 „Звънче” е:

 

 • опазване на живота, физическото и психическото здраве на децата, както в нормална среда, така и в условията на епидемична обстановка и други извънредни ситуации;
 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • постигане на пълен обхват на подлежащите 5 и 6 – годишни деца на задължително предучилищно образование;
 • осигуряване на съвременна и модерна материално – техническа база;
 • интензивно овладяване на българска реч и постигане на комуникативни умения, съизмерими с тези на останалите деца;
 • формиране на съвкупност от хигиенни, културни, социални и т. н. навици, определящи социално приемливо поведение;
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст;

 

ІІ. ВИЗИЯ

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

–   Как работим със заобикалящата ни общност?

–   Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

–   Как ще направим детската градина желано място за всекиго?

–   Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

–   Каква философия споделя детската градина?

–   Какъв ще бъде приносът на всеки?

–   Каква репутация да има детската градина?

 

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

 1. Детска градина „Звънче” да бъде:
 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си;

      2.Утвърждаване на практиката детската градина да предоставя услугите на висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител и логопед. Екипът за подкрепа на личностното развитие ще направи оценка и ще осъществи допълнителна и обща подкрепа на деца, имащи необходимост от приобщаване и социализация