Facebook
ДГ 11 Звънче
Детска градина в град Търговище

Модул "Хубаво е в ДГ

През учебната 2020-2021 година педагогическият екип и децата от първа група „Усмивки“ при ДГ №11 „Звънче“ /сграда „Славейче“/ гр. Търговище се включиха в Национална програма „Успяваме заедно“, модул "Хубаво е в детската градина.

Участието в проекта е с цел да се изгради едно активно, действено партньорство с родителите за прилагане на ефективни модели при осигуряване на плавен преход на детето от семейството към детската градина. Да бъде постигнато пълноценно сътрудничество със семейството като активен партньор в изграждането на позитивна подкрепяща среда за новопостъпилите деца.

Основните ни цели са:

Привличане на родителската общност към реализиране на модели за ефективно сътрудничество с детската градина.

Включване на родителите като активни партньори в процеса на цялостното развитие  на детската личност.

Активизиране на интереса на родителите към живота на децата в детската градина.

В процеса на работа се създава позитивна атмосфера, подпомагаща и благоприятстваща пълноценната адаптация и социализация на децата в детската група. Сътрудничеството между педагози и родители улеснява процеса на сработване по посока на дейностите с децата в детската градина.

Основни дейности по този проект са:

Провеждане на беседи и диалози, на които се обсъждат и споделят постижения и проблеми.

Родителите заедно с децата си участват в  интересни дейности, като така навлизат в обстановката и подпомагат плавният преход  на детето към нова среда.

Поради усложнената епидемиологична обстановка някои от дейностите се провеждат в електронна среда в създадената група за онлайн комуникации.